ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Char Mini Autogarph

1 January , 1970

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Char Mini Autogarph จากภาพยนตร์เรื่อง Mobile Suit Gungam The Origin V
ได้แก่

คุณฉัตรธวัช จันทร์ศรี 2/9/60 E10 08696291XXคุณธนัตถ์ เล็กสมบูรณ์ 2/9/60 A18 08012190XXสุทธิเกียรติ ธนอารีย์ 2/9/60 F8 08824521XXวรากร วิไลวรรณ 2/9/60 I1 09701720XXสุกฤษฏิ์ ประสานเกลียว 2/9/60 H18 08979977XXไอรีณ ณ พัทลุง 2/9/60 F4 09089598XXกำพล เจริญเรืองกิจ 2/9/60 I13 08658463XX สิรภพ มังคะภิ์ 2/9/60 B9 08056798XXนวภพ อันพร้อม 2/9/60 C9 08168468XXภาณุ อุดุมภักดี 2/9/60 E2 09592498XXภัทรชนน อัคภสรีนนท์ 2/9/60 A13 08303127XXรวิน ลีลาวรกุล 2/9/60 G6 08698777XXวรพร ธรรมจิตติพชร 2/9/60 F14 08610834XXกฤตภาส ยงเสมอ 2/9/60 F16 08135534XXทศพร ธีรกปวิวัฒน 2/9/60 D11 08180763XXวิศณัย์ ทองลิมธ์ 2/9/60 A9 08487776XXศุภชัย เกิดพลวัฒนา 2/9/60 F21 08619992XXธนพงศ์ เสาวบุพ 2/9/60 A17 08012190XXไมตรี เมธเศรธรฐ 2/9/60 D18 08657164XXธนกร วงศ์กุร 2/9/60 A15 08264088XXสรวิศ อัตตปรีชากุล 2/9/60 F1 09261440XXสุชัญญา ปุณณเมชฌ์ 2/9/60 E15 08101550XXสิริมา แซ่ฉิน 2/9/60 F9 08696291XXปัญญพัฒน์ เนตประเสริฐ 2/9/60 H12 06766776XXชนสร เฉลิมทรัพย์ 2/9/60 D4 08523277XXจิรัชน์ ธรรมจินดาพรช 2/9/60 D11 08410094XXปกรณ์ เพิ่มวงค์ 2/9/60 A5 08154028XXชวกร ราชีภัธ 2/9/60 G14 08111650XXคุณเสริมลาภ เลิศประกิต 3/9/60 F10 08465768XXดิเรก ดิญท์ธนสวกรณ์ 3/9/60 F16 08046205XXภาสวิชญ์ ยั่งยืน 3/9/60 D17 08069077XXจิรเชฏฐ์ สินทรมงคล 3/9/60 D13 08969526XXTadamasa Murakami 3/9/60 G20 09226214XXชนาธิป ชคัตประกาศ 3/9/60 A15 09101090XXวลีรัตน์ วัฒนชลทิศ 3/9/60 B14 08307878XXชวัล เตชะเสน 3/9/60 F18 08137555XXสฐพงศ์ ณิลเกือบ 3/9/60 F6 08452641XXวรากร บุญนักรกรวิทย์ 3/9/60 F7 08906823XXนำโชค แก้วขัติ 3/9/60 E17 08307571XXรัฐพล คงทิพย์ 3/9/60 B16 08099933XXธีระ ภัทรปรัชญากุล 3/9/60 D18 08361688XXพิมลศรี ภู่ตระกูล 3/9/60 C12 08662675XXธนิดา อุยานนท์ 3/9/60 B11 08823384XXกลวัชร โอภานุเคราะห์กุล 3/9/60 E9 09721098XXฐิติพงศ์ ลายเงิน 3/9/60 D21 08255265XXอาทิตย์ แสวงหาทรัพย์ 3/9/60 F11 08940138XXทานทัต นฤมลสกุลชัย 3/9/60 E20 08913446XXรังสรรค์ ริบัศ 3/9/60 F4 08045042XXปิยดล จันพะเดช 3/9/60 E5 08248060XXสาโรช เจริญกุล 3/9/60 F12 09098332XXภมรพล ภู่ตระกูล 3/9/60 C11 08662675XXสินฐิติ ติกปัญญาวุฒิ 3/9/60 A11 08771208XXชัชพล บรรลุทางธรรม 3/9/60 D4 08555711XXวันฉัตร อังคณานุวัฒน์ 3/9/60 B20 08519914XX

ณัฐศักดิ์ เลิศพิชภนนท์ 3/9/60 E1 09693511XXขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับ ^^

Subscribe to our Newsletter

Get instant updates about our new products
and special promos!